qxif-hospital

بیمارستان ها ،مراکز درمانی

qxio-erlenmeyer-flask

اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ (Accreditation)

کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913راه اندازی و در سال 1917 برای اولین بار حداقل استانداردهایی را برای بیمارستان ها تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهای امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترک ارزیابی بیمارستان ها JCAH تشکیل شد . از سال 1987 به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت بهداشتی (JCAHO=Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations )تغییر نام یافت.از سال 1390 نیز این مدل به عنوان جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی ایران انتخاب شد. از سال 1392 کلیه بیمارستان¬ها با این مدل ارزشیابی و تعیین اعتبار شدند.

اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(Accreditation)

فرآیندی است که در آن یک گروه اعتبارسنج از وزارت بهداشت بر اساس معیار های استاندارد،درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب، ﻣﺼﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

  • ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﻣﺤﻮرﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن تاکید دارد،انجام میشود.
  • اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﮑﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
  • ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و راه ﻫﺎی اﺟﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد، ﺑﻠﮑﻪ دارای اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ، ﻣﺸﺎوره ای و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.روش و اﺑﺰار اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ

اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در"ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﺮان"ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، درﺟﻪ اﻧﻄﺒﺎق و ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎاﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

شرکت راهبراندیشان صنعت راد با تجربه های فراوان در اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی می تواند در انجام و کسب موفقیت در این مسیر همراه شما باشد.

بیمارستان سبز

بیمارستان سبز بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و برطرف کردن اثرات مخرب آن ارتقا دهد. هدف کلی این پژوهش تدوین مدل بیمارستان سبز برای کشور ایران بر اساس معیارها و استانداردهای مختلف موجود در دنیا در راستای رسیدن به استانداردهای بیمارستان سبز در کشور است بيمارستان سبز ارتباط بين سلامتي انسان و محيط زيست را به رسميت مي شناسد و اين شناخت را از طريق نوع اداره کردن، راهبرد و عمليات خود نشان مي دهد.

اکنون در عرصه جهاني فعاليت های زيادی برای حفظ محيط زيست در بيمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشي و درماني صورت مي گيرد بيمارستان سبز به عنوان يک مدل با کيفيت و مرجع در نظرگرفته مي شود که با توجه به پيچيدگي آن و ساختار سطوح مختلف(فناوری پزشكي، خدمات سلامت الكترونيک،پزشكي از راه دور و سيستم های نوين مديريت بيمارستان)، پروژه های پژوهشي و در نتيجه نوآوری در ارائه خدمات، به طور بالقوه ميتوانندالگويي برای آينده ی بسیاری از بيمارستانها باشد.

راهبرد بهره وری سبز

مفهوم بهره وری سبز در سال ۱۹۹۴ توسط «سازمان بهره وری آسیا» معرفی گردید: بهره وری سبز استراتژی انتخاب شده ای برای توسعه پایدار محیطی است. هدف اصلی آن افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی-اجتماعی است به نحوی که موجب حفاظت و ایمنی محیطی گردد.
به عبارتی می توان گفت هدف اصلی بهره وری سبز افزایش حفاظت محیط زیست است. به نحوی که موجب افزایش سودآوری تجاری گردد در سطوح مختلف منطقه ای، فرامنطقه ای، ملی و سازمانی قابل بکارگیری است رویکرد اصلی آن ارتقای کیفیت زندگی است.
بهره وری سبز نگرش پیشگیرانه ای را ترویج می کند که عکس العملی در قبال هزینه های اقتصادی گزاف روش های کنترل آلودگی در انتهای خط است. بهره وری سبز رابطه مستحکمی بین بهبود محیط ریست و صرفه جویی اقتصادی را موجب می شود. به همین دلیل است که در جوامع علمی-صنعتی، این رویکرد به عنوان روشی برای تلفیق توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست توصیه و به کار گرفته می شود.
بهره وری سبز شامل مدیریت بهتر و تغییر اساسی نگرشها در تمام سطوح یک تشکیلات از بالاترین رده مدیریتی تا پایین ترین رده شغلی است. لذا نتیجه می شود که این رویکرد صرفا در پی تغییر فناوری نیست.

درچارچوب بيمارستان سبز انواع اقدامات آينده گرا، پايدار، قابل اعتماد و مقرون به صرفه در حال توسعه و اجر است، اما نكته حائز اهميت آن است که الگوی منفرد و يكساني برای بيمارستان سبز وجود ندارد وکشورهای مختلف بر اساس موقعيت جغرافيايي و شرايط خاص خود هر کدام از مدلي کمک مي گيرند.